Onze visie

VISIE – FLLOW JEUGDWERK

  • Het jeugdwerk is een plaats is waar Jezus Christus centraal staat in woord en daad. Waar het Grote Gebod tot uiting komt: God- en onze naasten lief hebben[1] op dezelfde wijze als Jezus deed[2],  dienen zoals Hij deed[3] om zo te getuigen van wie God is[4]
  • Waar jongeren zich veilig voelen en zijn in alle openheid, eerlijkheid en kwetsbaarheid. Waar er ruimte is voor ontwikkeling van zijn/haar talenten, fouten gemaakt mogen worden en er oefenruimte is voor discipelschap. Want we geloven dat we zijn geroepen om leerlingen van Jezus te zijn, discipelen.

 

Definitie van discipelschap is:

Discipelschap is het leerproces waarin Gods kinderen,
geïnspireerd door Gods Woord[5] en geleid door Gods Geest[6],
in het geheel van hun leven en relaties[7],
groeien in het gelijk worden aan Jezus[8] en
ook anderen uitnodigen om Jezus te volgen[9].

Discipelschap kan niet zonder commitment en accountability (verantwoording).

Het is daarom van belang dat er geestelijke vaders en moeders zijn, die vanuit een liefdevolle relatie naast de jongeren staan en samen met hen Jezus volgen.

[1]Mat. 22:36-39 “36‘Meester, wat is het grootste gebod in de wet?’ 37Hij antwoordde: ‘Heb de ​Heer, uw God, lief met heel uw ​hart​ en met heel uw ziel en met heel uw verstand. 38Dat is het grootste en eerste gebod. 39Het tweede is daaraan gelijk: heb uw naaste lief als uzelf.”

[2] Joh. 13:34-35 “34Ik geef jullie een nieuw gebod: heb elkaar lief. Zoals ik jullie heb liefgehad, zo moeten jullie elkaar ​liefhebben. 35Aan jullie ​liefde​ voor elkaar zal iedereen zien dat jullie mijn ​leerlingen​ zijn.’”

[3] Joh. 13:12-15 “12Toen hij hun ​voeten​ gewassen had, deed hij zijn ​bovenkleed​ aan en ging weer naar zijn plaats. ‘Begrijpen jullie wat ik gedaan heb?’ vroeg hij. 13‘Jullie zeggen altijd “meester” en “Heer” tegen mij, en terecht, want dat ben ik ook. 14Als ik, jullie ​Heer​ en jullie meester, je ​voeten​ gewassen heb, moet je ook elkaars ​voeten​ wassen. 15Ik heb een voorbeeld gegeven; wat ik voor jullie heb gedaan, moeten jullie ook doen.”

[4] Mat. 5:16 “Zo moet jullie licht schijnen voor de mensen, opdat ze jullie goede daden zien en eer bewijzen aan jullie Vader in de hemel.

[5] 2 Tim. 3:16-17 “16Elke schrifttekst is door God geïnspireerd en kan gebruikt worden om onderricht te geven, om dwalingen en fouten te weerleggen, en om op te voeden tot een deugdzaam leven, 17zodat een dienaar van God voor zijn taak berekend is en voor elk goed doel volledig is toegerust.” – Hebr. 4:12 “Want levend en krachtig is het woord van God, en scherper dan een tweesnijdend ​zwaard: het dringt diep door tot waar ziel en geest, been en merg elkaar raken, en het is in staat de opvattingen en gedachten van het ​hart​ te ontleden.”

[6] Gal. 5:16 “Ik zeg u dus: laat u leiden door de Geest, dan bent u niet gericht op uw eigen begeerten.”

[7] Luc. 9:23-24 “23Tegen allen zei hij: ‘Wie achter mij aan wil komen, moet zichzelf verloochenen en dagelijks zijn ​kruis​ op zich nemen en mij volgen. 24Want ieder die zijn leven wil behouden, zal het verliezen; maar wie zijn leven verliest omwille van mij, zal het behouden.”

[8] Rom. 8:29a “Wie hij al van tevoren heeft uitgekozen, heeft hij er ook van tevoren toe bestemd om het evenbeeld te worden van zijn Zoon…” – 2 Kor. 3:18 “Wij allen die met onbedekt gezicht de luister van de ​Heer​ aanschouwen, zullen meer en meer door de ​Geest van de ​Heer​ naar de luister van dat beeld worden veranderd.” – Gal. 4:19 “Kinderen, zolang ​Christus​ geen gestalte in u krijgt, doorsta ik telkens weer barensweeën om u.”

[9] Mat. 28:18-20 “18Jezus​ kwam op hen toe en zei: ‘Mij is alle macht gegeven in de hemel en op de aarde. 19Ga dus op ​weg​ en maak alle volken tot mijn ​leerlingen, door hen te ​dopen​ in de naam van de Vader en de Zoon en de ​heilige​ Geest, 20en hun te leren dat ze zich moeten houden aan alles wat ik jullie opgedragen heb. En houd dit voor ogen: ik ben met jullie, alle dagen, tot aan de voltooiing van deze wereld.’”